සීගිරියේ කැනීම් වලින් සැඟව ගිය ඉතිහාසයක අලුත් තොරතුරු මතුවෙයි 10-03-18