ආණ්ඩු හදනවයි කියලා කිව්වා දැන් ආණ්ඩු හැදිලද - සමන්ත විද්‍යාරත්න 13-03-18