නි. අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පෙරුම සහ පොලීසිය අතර උණුසුම් තත්ත්වයක් 12-02-18