තායිලන්ත අග්‍රාමාත්‍යවරයා මෙරට ජනාධිපතිගේ ආරාධනයකට දිවයිනට. 12-07-18