නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 3 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරු 10-01-18