වසර 3කට පසු උඩවලව ජලාශයේ වාන් දොරටු සියල්ල විවෘත කෙරේ 16-04-18