හෙද වර්ජනයෙන් කොළඹ ප්‍රධාන රෝහල් 3ක සේවාවන් අඩාල වෙයි 12-01-18