නාවික හමුදා භාරයේ සිටි ඉන්දීය ධීවරයින් 3ක් යළි භාර දෙයි‍ 12-02-18