මුලතිව් ප්‍රදේශයෙන් මුහුදු ගිය ධීවරයින් 3 තිදෙනෙක් අතුරුදන්. 14-03-18