කරන්දෙණිය ප්‍රදේශයේ නිවසකින් ගිනිඅවි 3ක් සමග අයෙක් අත්අඩංගුවට 09-02-18