බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජිණ සමඟ ලියුම් ගනුදෙනු කරන පිටකොටුවේ ජිනදාස 3 වන කොටස 11-01-18