ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ මිලියන3 කට වැඩි මාසික වැටුපක් ලබන නිලධාරීන් සිව් දෙනෙක් 10-09-17