පාලමක් වෙනුවට වගුරු බිමක් ගම්මුන්ට උරුම කළ බලධාරින්ගේ තීන්දුව 14-03-18