නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නව අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර වැඩ භාර ගනී 10-03-18