රට තුළ දැන් තත්ත්වය සාමකාමීයි - නපති විදෙස් තානාපතිවරුන්ට කියයි 10-03-18