දැන් ලලිත් වීරතුංගට විතරක් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරලා - හිටපු ජනපති 12-09-17