ඒ කාලේ වංචා කරපු අය දැන් දූෂණය ගැන බණ දේශනා කරනවා - සජිත් ප්‍රේමදාස 14-01-18