පළාත් පාලන ආයතන තුළ කාන්තා නියෝජනය සිදු කෙරෙන්නේ කුමන අයුරින්ද 10-02-18