දැන් තනි ආණ්ඩුව පිහිටුවන හැටි කියලා දෙන්න... - රෝහිත අබේගුණවර්ධන 15-02-18