සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කිරීම ගැන නව වැඩපිළිවෙළක් හඳුන්වාදෙනවා - ජනපති 14-03-18