ධීවර හා නාවික ප්‍රජාවට සැළකිලිමත් වන්නැයි ආපදා කළමනාකරණය කියයි 12-04-18