ඇලෝසියස්ට හා පලිසේනට ඇප ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් දැඩි විරුද්ධත්වයක් 09-02-18