රාජාංගණයේ හා හම්බන්තොට ජනතාව විලච්චියට අවුරුදු රැගෙන නෑ ගම් යයි 14-04-18