ශ්‍රී ලංකා පාපැදි සම්මේලනයේ සභාපති ධුරය නවරත්නරාජා කරුණාරත්නට 13-01-18