අගමැතිගේ විශේෂ ප්‍රකාශයත් සමග පාර්ලිමේන්තුව නොසන්සුන් වූ අයුරු 10-01-18