අර්ජුන් ඇලෝසියස් හා කසුන් පාලිසේනගේ ඇප ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප වෙයි 10-03-18