සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කිරීම ගැන නව වැඩපිළිවෙළක් හඳුන්වා දෙනවා – ජනපති 14-03-18