ෆයිසර් මුස්තාෆා ක්‍රිකට්වලට තර්ජනයක් - අධිනීතිඥ ගෝමින් දයාශ්‍රී 10-07-18