හඬක් නැති මිනිසුන්ට හඬක් වෙන බලධාරීන්ගේ වැසුණූ දෑස් ඇරවන ජනතා හඬ 11-07-18