ඔබතුමා මහ ගෙදරට එනව ද නැත්නම් මහ ගෙදරින් නික්මිලා වෙන පැත්තක යනව ද 09-07-18