නීති විරෝධි මුදල් තොගයක් සමග වව්නියාවේදී පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට 12-04-18