ජයවර්ධනපුර රෝහලේ හෙද වැඩ වර්ජනයට ජාතික රෝහලේ සහ අක්ෂි රෝහලේත් සහය 11-01-18