මතින් නිදහස් රටක් ගොඩනැගීමේදී ගම මතින් නිදහස් කර ගැනීමේ වැදගත්කම 12-01-18