බස් රථ ප්‍රමුඛතා මංතීරුවේ තවත් අදියරක් බොරැල්ල හා මරදාන අතර අද සිට 10-01-18