මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන් මහනුවරදී 11-07-18