ශ්‍රීලන්කන් සමාගමට රාජ්‍ය බැංකුවලින් තවත් බිලියන ගණනක ණය පහසුකම් 12-07-18