මත්පෙති ජාවාරමේ නිරත සැකකරුවන් තිදෙනෙකු පෑලියගොඩයදී අත්අඩංගුවට 12-07-18