නොරොච්චෝලේ ජනන යන්ත්‍රයක් හා කැලණිතිස්ස ටර්බයිනයක් අක්‍රීය කෙරේ 12-04-18