හම්බන්තොට බලය පිහිටුවීමේදී කිසිදු පක්ෂයකට සහයක් නෑ - නාමල් රාජපක්ෂ 13-02-18