ජපන් සංචාරය අවසන් කර දිවයිනට පැමිණෙන ජනපතිගේ ප්‍රමුඛ කාර්ය කුමක්ද 13-03-18