එක්ගල් ඔයේ ඔරුවක් පෙරළී අතුරුදන්ව අනෙක් සිසුවාගේත් සිරුර සොයා ගැනේ 09-07-18