තේ අපනයනකරුවන්ට සිදුවන විවිධ අපහසුතා මග හැරවීමට ස්ථාවර සෙස් බද්දක්. 12-07-18