කළුතර වෙට්ටුඹකඩ ප්‍රදේශයේදී පරිභෝජනයට නුසුදුසු සහල් තොගයක් වටලයි 12-01-18