මීතොටමුල්ලට එරෙහිව සටන් කළ කීර්තිරත්න වසරකට පසු අවුරුදු සැමරූ හැටි... 15-04-18