නොරොච්චෝලේ ජනන යන්ත්‍රයක් අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට නතර කිරීමට හේතුව 12-04-18