අගමැතිගේ සිංගප්පූරු සංචාරය ගැන කතා කරන බත්තරමුල්ලේ සීලරතන හිමියන් 10-07-18