ගම්පහ රෝහලේ විදුලි සෝපානයෙන් වැටී පුද්ගලයෙකු මිය ගියේ කාගේ වරදින්ද 10-03-18