පොලීසිය විනාෂ කරලා තියෙන්නේ වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි මේ රජය - ජි.එල්.පිරිස් 13-03-18