අපි කැමැත්තෙන් හරි අකමැත්තෙන් හරි මේ රජය සමග ගමන් කරන්න ඕන - මනෝ ගනේෂන් 16-04-18