එජාප ආණ්ඩුවක් හදනවා නම් අලුත් නායකත්වයත් අවශ්‍යයි - ශ්‍රීනාත් පෙරේරා 12-02-18